Artikel 1 Begrippen

De organisatie: PRIME Personal Training (Prime PT). Overeenkomst: de overeenkomst onder deze algemene voorwaarden van Prime PT waarin de klant zich schriftelijk verbindt voor training(en) bij een personal coach van Prime PT.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich in de overeenkomst met Prime PT heeft verbonden voor het deelnemen aan personal training en gerelateerde activiteit. Ieder gebruik van de diensten van Prime PT geschiedt voor eigen risico van klant. Klant dient zelf voorafgaande aan het gebruik van welke voorziening of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem of haar medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere klant voldoende verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Prime PT het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te halen voor aanvang van deelname dient klant dit advies op te volgen.

 

Artikel 3 Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient klant, alvorens deel te nemen aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Prime PT te worden afgegeven. Pas na ontvangst van het formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens van klant dienen per omgaande aan Prime PT door te worden geven.

 

Artikel 4 Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal Prime PT meedelen wanneer en waar klant verwacht wordt, uiteraard na voorafgaand overleg. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Prime PT bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Prime PT als voor klant. Een trainingssessie met een personal trainer vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer klant een week verhinderd is, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Hierdoor kan de contractduur verlengd worden.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op Prime PT rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van klant gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Prime PT. Prime PT voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft inspanningsverplichtingen, Prime PT staat niet in voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze bijdraagt aan het door klant gestelde doel.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Voor elke door Prime PT aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Prime PT kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. Prime PT is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het rechtstreekse gevolg zijn van onzorgvuldigheid en/of ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Prime PT Is niet aansprakelijk wanneer bij Prime PT, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Prime PT is niet aansprakelijk als klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Prime PT personal trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van klant. Klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht volledig, uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door klant worden gedragen. Klant verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van acties tegen Prime PT wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Prime PT aanbiedt. Klant dient Prime PT te vrijwaren voor schade die hij of zij bij anderen veroorzaakt.

 

Artikel 7 Ontbinding

Prime PT is gerechtigd een Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 25 kilometer van Tilburg. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Prime PT.

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Bij de Overeenkomst tussen klant en Prime PT zal Prime PT meedelen wanneer en hoe het door klant verschuldigde bedrag dient te worden voldaan. Indien klant niet tijdig betaalt, is Prime PT gerechtigd klant toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling door Prime PT ontvangen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de Overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient klant deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Prime PT te voldoen. Indien Prime PT over dient te gaan tot incasso van haar vordering op klant, is klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Prime PT een bedrag van €4,00 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen.

Op de diensten van Prime PT is het 6% BTW tarief van toepassing. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Prime PT gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

 

Artikel 9 Ziekmelding

Indien klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Prime PT. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

 

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Prime PT is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst zal alsdan worden ontbonden. Bij ziekte van de Prime PT personal trainer wordt voor klant een alternatief geboden of de Overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De Overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt deze een dag of een week voorruit geschoven.

 

Artikel 11 Gezondheid

Klant verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht klant zich ertoe alvorens de Overeenkomst met Prime PT aan te gaan, zijn/haar arts te raadplegen. Gedurende de duur van de Overeenkomst is klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Prime PT.

 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

Prime PT verplicht zich strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over klant. De persoonlijke gegevens van klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Prime PT gebruikt.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Prime PT zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Prime PT voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Prime PT. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Prime PT. Alle door klant verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Prime PT zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Prime PT ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door klant verstrekte stukken mogen niet door Prime PT zonder voorafgaande toestemming van klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 14 Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Prime PT. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Prime PT is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.